3 متری

پچ کورد CAT6 UTP 24 AWG دی-لینک 0.5 متری پچ کورد CAT6 UTP 24 AWG دی-لینک 0.5 متری
رنگبندی
پچ کورد CAT6 UTP 24 AWG دی-لینک 0.25 متری پچ کورد CAT6 UTP 24 AWG دی-لینک 0.25 متری
رنگبندی